Czasy przeszłe – angielski

Blog gramatyka czasy przeszłe

Angielskie czasy przeszłe, mówiąc w skrócie, dzielą się na dokonane i niedokonane. Czyli to, którego czasu użyjemy, zależy od tego, czy dana czynność zdarzyła się raz, czy trwała dłuższy czas ale już się zakończyła, czy też może trwa nadal albo wydarzyła się (lub dzieje) w trakcie trwania innej czynności. Wydaje się to skomplikowane? Spokojnie, zaraz wszystko rozpiszemy! W zapamiętaniu czasów przeszłych w języku angielskim pomoże Ci też tabelka.

Past Simple

Angielski czas przeszły Past Simple służy do mówienia o czynnościach przeszłych dokonanych.  Dotyczy czynności i wydarzeń zakończonych w przeszłości, które nie mają związku z teraźniejszością. Czas ten odnosi się też  do wszelkich stanów, uczuć i opinii przeszłych. 

Czasownik to be (być) przyjmuje w czasie Past Simple dwie formy i odmienia się następująco:

I / you / she /he was ─ ja byłem/ ty byłeś / ona / on był(a) 

we / you / they were ─ my byliśmy / wy byliście  / oni byli (one były)

Chcesz poznawać gramatykę razem ze słownictwem? Zacznij kompleksową naukę angielskiego online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Przeczenia tworzy się dodając not do odpowiedniej formy czasownika (was not / were not). Często też używa się form skróconych (wasn’t / weren’t):

The film wasn’t very good. ─ Film nie był zbyt dobry.
They weren’t able to come to the party. ─ Oni nie mogli przyjść na przyjęcie.

Pytania ogólne tworzy się poprzez inwersję, czyli przestawienie was lub were na początek zdania. W pytaniach szczegółowych stawia się na początku odpowiednie słówko pytające, np. what (co), who (kto), where (gdzie), when (kiedy), why (dlaczego):

Were you ill last week? ─ Czy w zeszłym tygodniu byłeś chory?
Were you at school yesterday? ─ Byłeś wczoraj w szkole?

Pytania z czasownikami innymi niż to be tworzy się w tym czasie, używając na początku pytania czasownika posiłkowego did i podstawowej formy czasownika głównego. Pytania szczegółowe tworzy się poprzez dodanie na początku słówka pytającego.

Did you talk to Helen? ─ Rozmawiałeś z Helen?
Did you like the film? ─ Podobał ci się film?

Past Continuous

Czas Past Continuous jest czasem przeszłym używanym dla wyrażenia czynności, która trwała przez jakiś czas w przeszłości i nie została zakończona lub nie wiemy, czy została zakończona. Za pomocą tego czasu wyrażamy fakt, że była ona w pewnym momencie w przeszłości w trakcie wykonywania. Czynność ta stanowi często tło dla innych wydarzeń. Zdania twierdzące tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego to be w czasie przeszłym, czyli form was oraz were i czasownika z końcówką -ing.

I was working in front of the computer all day. ─ Pracowałem przy komputerze przez cały dzień.
Yesterday at 7 o’clock we were having dinner. ─ Wczoraj o 7 jedliśmy kolację.

W zdaniach w tym czasie często pojawiają się określenia czasu takie jak while (podczas gdy) i when (kiedy). When stosujemy, gdy czynność, którą wykonujemy od jakiegoś czasu zostaje na krótki czas zakłócona (nie przerwana) lub gdy czynności następują po sobie w krótkim odstępie czasowym.

When we were having breakfast, the phone suddenly rang. ─ Kiedy jedliśmy śniadanie, nagle zadzwonił telefon.
When you called, he picked up his cell phone. ─ Kiedy zadzwoniłaś, podniósł jego komórkę.

Blog gramatyka czasy przeszłe

Czasu Past Continuous używamy też mówiąc o dwóch lub więcej czynnościach odbywających się w tym samym czasie w przeszłości:

I was working while they were having a good time. ─ Pracowałem, podczas gdy oni dobrze się bawili.

Pytania ogólne w czasie Past Continuous tworzy się poprzez inwersję, czyli przestawienie was lub were na początek zdania. Pytania szczegółowe tworzy się, dodając na początek odpowiedni zaimek pytajny.

Were you sleeping when she arrived? ─ Spaliście, kiedy ona przyjechała?
What were you doing last night? ─ Co robiłeś wczoraj wieczorem?

Past Perfect

Past Perfect to czas zaprzeszły wyrażający czynność, która miała miejsce przed inną czynnością bądź wydarzeniem w przeszłości.

Zdania w tym czasie tworzy się, używając czasownika posiłkowego had dla wszystkich osób oraz trzeciej formy czasownika, czyli Past Participle. Często używa się formy skróconej czasownika had: ‘d.

I had lived in Libya for two years before I moved to Spain. ─ Mieszkałem przez dwa lata w Libii, zanim przeprowadziłem się do Hiszpanii.
When we arrived, it had stopped raining. ─ Kiedy przyjechaliśmy, przestało już padać. (przestało padać przed naszym przyjazdem)

Pytania ogólne tworzy się poprzez inwersję, przestawiając czasownik posiłkowy had na początek zdania. Pytania szczegółowe tworzy się, dodając na początek odpowiedni zaimek pytajny. Przeczenia tworzy się poprzez dodanie not do czasownika posiłkowego had. Stosuje się także formę skróconą hadn’t.

How long had he been in the army before he retired? ─ Jak długo służył w wojsku, zanim przeszedł na emeryturę?
Had you done it before the meeting? ─ Czy ty zrobiłeś to przed spotkaniem?

Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous używamy, gdy chcemy wyrazić, że jakaś czynność była wykonywana (trwała przez jakiś czas w przeszłości), zanim zaczęła się inna czynność, lub trwała aż do momentu rozpoczęcia drugiej czynności. 

I had been working hard before you came. ─ Pracowałam ciężko, zanim przyszedłeś.

When she arrived, Tom had been waiting for two hours. ─ Tom czekał od dwóch godzin, kiedy przyjechała.

Chcesz poznawać angielskie słówka nie wychodząc z domu? Ucz się słówek online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Pytania ogólne tworzy się poprzez inwersję, przestawiając czasownik posiłkowy had na początek zdania. Po podmiocie należy zastosować formę przeszłą czasownika to be, czyli been oraz dodać czasownik z końcówką –ing. Pytania szczegółowe tworzy się, dodając na początek odpowiedni zaimek pytajny.

Had we been waiting for Jim? ─ Czy czekaliśmy na Jima?
Had it been raining? ─ Czy padało?
Why had the boy been crying? ─ Dlaczego ten chłopiec płakał?

Przeczenia tworzy się poprzez dodanie not do czasownika posiłkowego had. Stosuje się także formę skróconą hadn’t. Pamiętajmy o tym, że zaprzeczany czasownik musi być w formie Continuous, czyli z końcówką -ing.

I hadn’t been singing when you called me. ─ Nie śpiewałem, kiedy do mnie zadzwoniłeś.
He hadn’t been working over this problem. ─ On nie pracował nad tym problemem.

Czasy przeszłe angielski – porównanie

Past Simpleprzeszły dokonany-edI opened the door. ─  Otworzyłem drzwi.
Past Continuousprzeszły niedokonanywas/were + -ingWe were eating when the telephone rang. ─ Jedliśmy, kiedy zadzwonił telefon.
Past Perfectzaprzeszłyhad + -edWhen we arrived, it had stopped raining. ─ Kiedy przyjechaliśmy, przestało już padać. 
Past Perfect Continuouszaprzeszły niedokonany had been  + -edI had been working hard before you came. ─ Pracowałam ciężko, zanim przyszedłeś.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.