REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w ramach platformy e-learningowej www.multikurs.pl

 • 1. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin został ustalony przez spółkę Edgard Sp. z o.o., która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.multikurs.pl.

Korzystając z platformy e-learningowej multikurs.pl i jej zasobów, rejestrując się na platformie, akceptujesz zasady regulaminu serwisu www.multikurs.pl oraz polityki prywatności, będącej integralną częścią niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna pod adresem https://www.multikurs.pl/regulamin. Natomiast aktualna polityka prywatności znajduje się pod adresem https://www.multikurs.pl/polityka-prywatnosci.

Właścicielem serwisu www.multikurs.pl jest:

Edgard Spółka z o.o.

ul. Belgijska 11

02-511 Warszawa

adres e-mail: multikurs@multikurs.pl

NIP: 521-354-28-68, REGON: 142047276

KRS: 0000339099 (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Kapitał zakładowy 5000 zł

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

 • 2. Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna, która zawiera ze Spółką umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera ze Spółką umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w rozumieniu art. 385(5) Kodeksu cywilnego.

Serwis – serwis internetowy pod adresem www.multikurs.pl

Spółka – Edgard Sp. z o.o., właściciel serwisu www.multikurs.pl

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego www.multikurs.pl

Cennik – zestawienie aktualnych abonamentów i innych opłat oraz sposobu ich naliczania wydane przez Spółkę, zamieszczone i dostępne w Serwisie

Abonament – opłata za korzystanie z usługi świadczonej przez 3, 6 lub 12 miesięcy, określona w Cenniku

Administrator – Edgard Sp. z o.o., właściciel serwisu www.multikurs.pl, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 • 3. Rodzaj i zakres usługi

Świadczymy usługi internetowe, które pozwalają Użytkownikom na bezpłatną rejestrację i utworzenie osobistego konta na platformie e-learningowej www.multikurs.pl celem korzystania z zasobów edukacyjnych platformy przeznaczonych do nauki języków obcych online.

Po dobrowolnej rejestracji, każdy zarejestrowany Użytkownik otrzyma swój osobisty profil w celu korzystania z bezpłatnych zasobów Serwisu, zakupu kursów i dostępu do wykupionych usług edukacyjnych.

 • 4. Akceptacja warunków

Z chwilą założenia konta Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z płatnych i bezpłatnych zasobów Serwisu. W momencie aktywacji konta użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Spółkę przekazanych przez siebie danych osobowych w celach:
– korzystania z bezpłatnych zasobów platformy www.multikurs.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu)

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z płatnych zasobów platformy www.multikurs.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),

– dokonywania transakcji na platformie www.multikurs.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),

– wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne),

– wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach prowadzonych przez Partnerów Administratora (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne).

Kwestie dot. Polityki prywatności zostały szczegółowo opisane w dokumencie Polityka prywatności, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu. 

 • 5. Konto Użytkownika

Użytkownikiem Serwisu może zostać jedynie osoba fizyczna. Osoby fizycznie, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zostać Użytkownikiem Serwisu pod warunkiem, że uzyskają i przedstawią zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z zasobów Serwisu wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail multikurs@multikurs.pl lub drogą listowną na adres siedziby Spółki.

Zarejestrowanie i założenie konta w Serwisie jest bezpłatne i umożliwia korzystanie z wybranych treści edukacyjnych Serwisu jak również do bezpłatnych i ograniczonych funkcjonalnie wersji demonstracyjnych kursów.

Unikalny login (nazwa konta) nie może być słowem wulgarnym, powszechnie odbieranym jako obraźliwe i nie może godzić w niczyje dobre imię. Zabronione jest używanie jako loginu adresu strony internetowej, zastrzeżonych nazw własnych, znaków towarowych czy też nazw naruszających prawa osób trzecich. Nazwa konta jest opcjonalnie widoczna dla wszystkich użytkowników Serwisu i nie powinna zawierać żadnych danych osobowych.

Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania poufnych danych, w tym hasła dostępu do Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących powodować destabilizację działania serwisu Spółki lub mogących utrudniać korzystanie z usług przez innych Użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów i treści, do których nie ma uprawnień. Zabronione jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Spółki, jak również pobierających z nich jakiekolwiek dane.

Konta Użytkowników nie przestrzegających niniejszego regulaminu mogą zostać zawieszone, zablokowane lub usunięte z systemu.

Użytkownik dobrowolnie i świadomie oświadcza, że ma ukończone 16 lat i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Edgard Sp. z o.o., Warszawa, przy ulicy Belgijskiej 11, 02-512 Warszawa, do celów rejestracji konta i usług świadczonych przez platformę Multikurs.pl na czas korzystania z jej zasobów.

Każdy Użytkownik posiada prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia czy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązującymi po dniu 25 maja 2018 roku.

Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres bok@multikurs.pl lub drogą listowną na adres Spółki. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji w serwisie, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

 • 6. Wymagania techniczne

Korzystanie z zasobów platformy wymaga właściwie skonfigurowanego przez Użytkownika komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności jest możliwe również za pomocą tabletów i smartfonów.

Celem korzystania ze wszystkich funkcji platformy, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne wyszczególnione na stronie Pomoc techniczna. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie przez użytkownika poniższych warunków:
• posiadanie najnowszej wersji jednej z rekomendowanych przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,

• minimalna rozdzielczość ekranu dla wyświetlania Intensywnych kursów to 1024×768.

Multikurs.pl nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.

 • 7. Opłaty i dostęp do usługi

Płatności za abonament do dostępu do kursów możliwe są poprzez wykonanie przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego lub płatności kartą kredytową. Płatność kartą kredytową lub za pomocą przelewu elektronicznego odbywa się za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu obsługującego płatności elektroniczne, firmy PayU S.A. Po wybraniu opcji płatności Użytkownik przekierowywany jest do stosownej strony umożliwiającej płatność przelewem elektronicznym lub autoryzację karty. Natomiast sposób przekierowania jest zabezpieczony dodatkowym systemem potwierdzeń gwarantujących, iż przekazane pieniądze trafią na konto serwisu i zostaną odpowiednio skojarzone z dokonaną transakcją.

Podane w Serwisie ceny kursów to ceny brutto uwzględniające podatek w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących zapisów prawa polskiego.

Uruchomienie zamówionej usługi następuje po wpłynięciu należności na konto multikurs.pl lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności. Okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi, a nie od daty dokonania zamówienia. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważny abonament na dany kurs, okres abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu.

Należność za zamówioną usługę Zamawiający może uregulować w następujący sposób:

a) przedpłata kartą kredytową umożliwiającą płatności on-line. Autoryzacja kart kredytowych wykonywana jest przez profesjonalny podmiot trzeci – firmę PayU SA. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową, Zamawiający przekierowywany jest do stosownej strony, umożliwiającej autoryzację karty utrzymywanej na niezależnym serwerze. Podawane tam dane są znane wyłącznie Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych, natomiast sposób przekierowania jest zabezpieczony dodatkowym system potwierdzeń gwarantującym, iż przekazane pieniądze z autoryzacji karty trafią na konto Spółki i zostaną dodatkowo skojarzone z dokonaną transakcją.

b) przelew elektroniczny PayU: przelew bankowy online. Bezpieczeństwo przelewów zapewnia firma PayU. Usługa polega na pełnej integracji procesu płatności w sklepie internetowym z systemem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie. Przelew realizowany jest natychmiast, w godzinach księgowania banku.

c) płatność bezpośrednio na konto Spółki. Po wybraniu kursu Użytkownik zobowiązany jest do przelewu żądanej kwoty na konto Spółki podane podczas procesu transakcji, a następnie przesłania potwierdzenia przelewu na podany adres e-mail. Kurs zostanie uruchomiony na koncie Użytkownika w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Spółkę potwierdzenia płatności.

W przypadku kodów alfanumerycznych, które aktywują dostęp do kursów na platformie, zakupione przez serwisy zakupów grupowych lub systemy kafeteryjne albo otrzymane bezpłatnie od podmiotów zewnętrznych, za datę sprzedaży uważa się datę realizacji kuponu na platformie.

Dokument dowodu zakupu (faktura VAT) wysyłany jest na życzenie Użytkownika. Aby otrzymać fakturę VAT należy przesłać komplet danych niezbędnych do wystawienia transakcji (numer zamówienia, nazwa i adres odbiorcy, numer NIP odbiorcy).

Wysokość abonamentu oraz sposób jego naliczania określa cennik.

Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest zablokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres.

Dane na temat historii nauki Użytkownika, wykonanych powtórek oraz postępów w kursach, zbierane przez system celem optymalizacji procesu nauki i prawidłowej realizacji usługi, są zachowywane przez okres co najmniej 6 miesięcy, lecz nie dłużej niż 18 miesięcy, licząc od daty ostatniego logowania, pod warunkiem, że na koncie Użytkownika kursy są aktywne, o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie, bądź nie usunie konta. Jeśli we wskazanym okresie abonament zostanie przedłużony, Użytkownik będzie mógł kontynuować kurs, nie tracąc historii wykonanych wcześniej lekcji, ćwiczeń i testów, dodanych słów do nauki i zrealizowanych powtórek.

 • 8. Umowy między Spółką a Użytkownikiem

Umowa prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie

Umowa prowadzenia konta w Serwisie zawierana jest bez pobierania opłat od Użytkownika. Zawarta dobrowolnie przez Użytkownika umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres bok@multikurs.pl lub drogą listowną na adres Spółki. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji w serwisie, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

Spółka ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu.

Umowa udostępnienia płatnych kursów online

Umowa płatnego udostępnienia kursu językowego zawierana jest na czas określony, zgodnie z wybranym przez Użytkownika abonamentu. Nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający (osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Zamówienia w posiadanie przez Użytkownika.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien złożyć Spółce jednostronne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Usług objętych zamówieniem albo ich części.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zamawiający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: bok@multikurs.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Edgard Sp. z o.o., ul. Belgijska 11, 02-511 Warszawa z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Serwis za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

Serwis niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz usługi, zwraca Zamawiającemu dokonane przez niego płatności dokonane w ramach Zamówienia, od którego Użytkownik odstępuje.

Serwis niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz usługi, zwraca Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl

 • 9. Postępowanie reklamacyjne

Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy oraz uzasadnienie, podpis Użytkownika oraz datę. Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres multikurs@multikurs.pl lub pocztą na adres siedziby Spółki. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.

W wyjątkowych sytuacjach, tzn. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych działań oraz ustaleń ze strony Serwisu lub spotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Spółkę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W razie konieczności uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień celem rozpatrzenia zgłoszenia, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo wydłużeniu o czas korespondencji do momentu udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika.

Ze względu na konieczne prace modernizacyjne i konserwacyjne, Spółka dopuszcza możliwość krótkich przerw w działaniu Serwisu, trwających do 8 godzin.

 • 10. Zmiany oferty i promocje

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych usług z oferty Serwisu oraz wprowadzania nowych usług, jak również do przeprowadzania akcji promocyjnych w Serwisie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

Promocje dotyczące sprzedaży kursów językowych na platformie multikurs.pl obejmują kody rabatowe przekazywane klientom za pośrednictwem kanałów promocji Serwisu www.multikurs.pl (profil na Facebooku, mailingi promocyjne, reklamy w innych serwisach internetowych), kupony zakupów grupowych oraz promocje ogłaszane w Serwisie www.multikurs.pl.

Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Promocja obowiązuje wyłącznie na kursy z 6 i 12 miesięcznym dostępem. Po terminie zakończenia promocji nie będą uwzględniane prośby o uruchomienie kursów na promocyjnych warunkach.

Dokonując transakcji, można skorzystać tylko z jednej promocji.

Promocje nie łączą się ze sobą.

 • 11. Treść kursów i prawa autorskie

Materiały zawarte w serwisie multikurs.pl tj. treści udostępniane w strefie kursanta, w kursach dostępnych na platformie, w aplikacji mobilnej są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami), jak również są chronione prawami do znaków towarowych, do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

Materiały udostępniane przez multikurs.pl w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystające z kursu w ramach licencji grupowej. Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

W przypadku chęci wykorzystania poza platformą Multikurs.pl materiałów, do których multikurs.pl posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń, jak również do usuwania niektórych elementów kursów.

 • 12. Postanowienia końcowe

Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie https://www.multikurs.pl/regulamin

Wprowadzone zmiany w regulaminie uważa się za obowiązujące w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Spółki drogą elektroniczną na adres bok@multikurs.pl lub drogą listowną na adres Spółki zamieszczony na stronie https://www.multikurs.pl/kontakt

O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Spółka powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dodatkowo informacja może zostać umieszczona w panelu użytkownika w Serwisie.

Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy »

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.