Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Blog gramatyka czasowniki nieregularne
 

Czasowniki nieregularne są kluczowe, by poprawnie wyrażać przeszłość w czasie Past Simple, także musimy znać ich formy. W tabeli czasowników nieregularnych jest to tzw. druga forma czasownika.

 

Kiedy używać czasowników nieregularnych w czasie Past Simple?

Pytania i przeczenia tworzy się tak samo jak w przypadku czasowników regularnych, z wyjątkiem czasownika to be, z którym nie używamy czasownika posiłkowego did. Koniecznie pamiętaj o tym, że w pytaniach oraz przeczeniach używamy zawsze pierwszej formy czasownika – formy podstawowej. 

 

Chcesz poznawać angielskie słówka nie wychodząc z domu? Ucz się słówek online!

 
Intensywny kurs języka angielskiego
 

W poniższej tabeli przedstawiamy formy Past Simple najważniejszych czasowników nieregularnych. Forma czasownika jest taka sama dla każdej osoby.

 

Czasowniki nieregularne – tabela

 

Poniżej najdziesz najważniejsze i najczęściej używane czasowniki nieregularne. Prześledź, jakie zmiany zachodzą w poszczególnych formach i naucz się ich na pamięć, by swobodnie używać czasów przeszłych.

forma podstawowa Past Simple
(II forma)
Past Participle
(III forma)
tłumaczenie
be was / were been być
beat beat beaten  
become became become stać się, zostać
begin began begun zaczynać
bite bit bitten gryźć
blow blew blown wiać
break broke broken rozbijać, psuć
bring brought brought przynosić
build built built budować
buy bought bought kupować
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
come came come przybywać, przychodzić
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
dig dug dug kopać
do did done robić
draw drew drawn rysować
drink drank drunk pić
drive drove driven jechać (samochodem), prowadzić
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zakazać
forget forgot forgotten zapomnieć
forgive forgave forgiven wybaczyć
get got got dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
hang hung hung wisieć
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden chować
hold held held trzymać
hurt hurt hurt ranić
keep kept kept trzymać
know knew known znać, wiedzieć
lay laid laid kłaść
lead lead lead prowadzić, dowodzić
leave left left zostawiać, wyjeżdżać
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
light lit lit zapalać
lose lost lost gubić
make made made robić
mean meant meant znaczyć, mieć znaczenie
meet met met spotkać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read read read czytać
ride rode ridden jeździć (konno, na rowerze)
ring rang rung dzwonić
rise rose risen wstawać
run ran run biec
say said said mówić
see saw seen widzieć
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set stawiać, ustawiać
shake shook shaken potrząsać
shine shone shone świecić
shoot shot shot strzelać
show showed shown / showed pokazywać
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siedzieć
sleep slept slept spać
speak spoke spoken mówić
spend spent spent wydawać (pieniądze), spędzać (czas)
stand sood stood stać
steal stole stolen kraść
swim swam swum pływać
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn rozdzierać, rozrywać
tell told told powiedzieć
think thought thought myśleć
throw thre thrown rzucać
understand understood understood rozumieć
wake woke woken obudzić
wear wore worn nosić ubranie
win won won wygrywać
write wrote written pisać
       
Najczęściej używane czasowniki nieregularne.
 

Niewielka grupa czasowników angielskich może przyjmować w czasie Past Simple zarówno formę regularną (przyjmując końcówkę –ed), jak i nieregularną.

 
learn learnt / learned learnt / learned uczyć się
quit quit / quitted quit / quitted zrezygnować
 

Chcesz robić szybkie postępy? Zacznij kompleksową naukę angielskiego online!

 
Intensywny kurs języka angielskiego
 

Jeśli chcesz sprawdzić, jak dobrze pamiętasz czasowniki nieregularne, skorzystaj z bezpłatnego testu online lub zaloguj się do kursu online na naszej platformie.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.