Poziomy znajomości języka

Do opisywania poziomów lekcji oraz kursów do nauki słówek stosujemy skalę Rady Europy. Obecnie jest to najczęściej stosowany system określania biegłości językowej.

Skala Rady Europy wyróżnia sześć poziomów:

  • A1 – Początkujący
  • A2 – Podstawowy
  • B1 – Średnio zaawansowany
  • B2 – Ponad średnio zaawansowany
  • C1 – Zaawansowany
  • C2 – Biegły

Szczegółowy opis poszczególnych poziomów znajomości języka przedstawia się następująco:

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi przedstawić siebie i innych. Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca jego zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub interesują ją. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.

B2

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajduje odpowiednie sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych lub zawodowych.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.