Zacznij już dziś! Wszystkie kursy 30% taniej!
Do końca promocji:
Twój kod rabatowy: NUMAY

Regulamin

1. Informacje ogólne
Właścicielem serwisu www.multislowka.pl jest:
Edgard Spółka z o.o.
ul. Belgijska 11
02-511 Warszawa
adres e-mail: kontakt@multislowka.pl
NIP: 521-354-28-68, REGON: 142047276
KRS: 0000339099 (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Kapitał zakładowy 5 000 zł

2. Definicje
Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z serwisu.
Serwis – serwis internetowy pod adresem www.multislowka.pl.
Spółka – właściciel serwisu multislowka.pl spółki Języki Online Sp. z o. o.
Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego www.multislowka.pl.
Cennik – zestawienie aktualnych abonamentów i innych opłat oraz sposobu ich naliczania wydane przez Spółkę, zamieszczone i dostępne w Serwisie.
Abonament – opłata za korzystanie z usługi świadczonej przez 3, 6 lub 12 miesięcy, określona w Cenniku.

3. Wstęp
Regulamin został ustalony przez firmę Języki Online Sp. z o. o., która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.multislowka.pl.


4. Rodzaj i zakres usługi
Świadczymy usługi internetowe, które pozwalają Użytkownikom na bezpłatną rejestrację i utworzenie swojego osobistego konta. Po zarejestrowaniu w celu korzystania z usług, każdy zarejestrowany Użytkownik otrzyma swój osobisty Profil w celu zakupu kursów i dostępu do materiałów edukacyjnych.


5. Akceptacja warunków
Z chwilą założenia konta Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin. W momencie aktywacji konta użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przes Spółkę przekazanych przez siebie danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych, otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe, materiałów reklamowych.


6. Problemy techniczne
Serwis www.multislowka.pl nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci internet po stronie Użytkownika.


7. Opłaty i dostęp do kursów
7.1 Uruchomienie zamówionej usługi następuje po wpłynięciu należności na konto multislowka.pl lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności. Okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi, a nie od daty dokonania zamówienia. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważny abonament na dany kurs, okres abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu.
7.2 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”. Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
a) przedpłata kartą kredytową umożliwiającą płatności on-line. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową, Zamawiający przekierowywany jest do stosownej strony, umożliwiającej autoryzację karty utrzymywanej na niezależnym serwerze. Podawane tam dane są znane wyłącznie Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych, natomiast sposób przekierowania jest zabezpieczony dodatkowym system potwierdzeń gwarantującym, iż przekazane pieniądze z autoryzacji karty trafią na konto Spółki i zostaną dodatkowo skojarzone z dokonaną transakcją.
b) przelew elektroniczny: przelew bankowy online. Bezpieczeństwo przelewów zapewnia firma DotPay. Usługa polega na pełnej integracji procesu płatności w sklepie internetowym z systemem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie. Przelew realizowany jest natychmiast, w godzinach księgowania banku.

7.3 Abonament
Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest zablokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres. Dane na temat historii nauki Użytkownika są jednak zachowywane przez okres 6 miesięcy, o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie bądź nie usunie konta. Gdyby w przyszłości abonament został przedłużony, Użytkownik będzie mógł kontynuować kurs, nie tracąc historii wykonanych wcześniej lekcji i zapamiętanych powtórek.
7.4 Wysokość abonamentu oraz sposób jego naliczania określa cennik.
7.5 Dokument dowodu zakupu (faktura VAT) wysyłany jest na życzenie Użytkownika.


8. Zmiany oferty i promocje
8.1 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych towarów z oferty Serwisu oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania akcji promocyjnych w Serwisie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
8.2 Promocje dotyczące sprzedaży kursów językowych na platformie multislowka.pl obejmują kody rabatowe przekazywane klientom za pośrednictwem kanałów promocji platformy multislowka.pl (profil na Facebooku, mailingi promocyjne, reklamy w innych serwisach internetowych), kupony zakupów grupowych oraz promocje ogłaszane na stronie internetowej multislowka.pl. Z wykorzystaniem danego kodu rabatowego bądź hasła promocyjnego można dokonać tylko jednej transakcji na platformie multislowka.pl.
8.3 Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Po terminie zakończenia promocji nie będą uwzględniane prośby o uruchomienie kursów na promocyjnych warunkach.
8.4 Dokonując transakcji, można skorzystać tylko z jednej promocji.
8.5 Promocje nie łączą się ze sobą.


9. Prawo odstąpienia od umowy
9.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

9.2 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Zamówienia w posiadanie przez Użytkownika.

9.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

9.4 Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części

9.5 Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.6 Zamawiający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@multislowka.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Języki Online Sp. z o.o., ul. Belgijska 11, 02-511 Warszawa z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Serwis za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.7 W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9.8 Serwis niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

9.9 Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.

9.10 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt.


10. Treść kursów i prawa autorskie
10.1 Materiały zawarte w serwisie multislowka.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
10.2 Materiały udostępniane przez multislowka.pl w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystające z kursu w ramach licencji grupowej. Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
10.3 W przypadku chęci wykorzystania poza platformą multislowka.pl materiałów, do których multislowka.pl posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody.
10.4 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.


11. Poczta e-mail / newsletter
11.1 Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail osobom, które rejestrując się lub składając zamówienie w Serwisie wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera.

11.2 Newsletter może zawierać informacje dotyczące akcji promocyjnych, nowości wydawniczych a także informacje niebezpośrednio związane z działalnością sklepu np. życzenia świąteczne.


12. Zmiana danych
W każdej chwili Użytkownik może żądać zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia swoich danych. Może dokonać tego samodzielnie, po zalogowaniu się do swojego konta przechodząc do Edycji profilu. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji w serwisie, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników serwisu.


13. Postępowanie reklamacyjne
Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację, nazwę konta użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy oraz uzasadnienie. Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres kontakt@multislowka.pl lub pocztą na adres siedziby Spółki. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.


14. Płatności
Płatności za abonament do dostępu do kursów możliwe są poprzez wykonanie przelewu elektronicznego lub płatności kartą kredytową. Płatność kartą kredytową lub za pomocą przelewu elektronicznego odbywa się za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu obsługującego płatności elektroniczne, firmy PayU S.A. Po wybraniu opcji płatności Użytkownik przekierowywany jest do stosownej strony umożliwiającej płatność przelewem elektronicznym lub autoryzację karty. Natomiast sposób przekierowania jest zabezpieczony dodatkowym systemem potwierdzeń gwarantujących, iż przekazane pieniądze trafią na konto serwisu i zostaną odpowiednio skojarzone z dokonaną transakcją.


15. Wymagania techniczne
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie przez użytkownika poniższych warunków:
• posiadanie jednej z przeglądarek Internet Exploler, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
• minimalna rozdzielczość ekranu dla wyświetlania Intensywnych kursów to 1024x768,


16. Polityka prywatności
Kwestie dot. Polityki prywatności zostały szczegółowo opisane w dokumencie Polityka prywatności, który jest integralną cześcią niniejszego regulaminu. 

Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy >>